Smart kravställande i bygglovsprocessen - SBUF

8934

Att överskrida byggnadsarean med 10 procent var inte tillåtet

Detta kallas att medge avvikelse från detaljplanen. Enligt plan- och bygglagen får man endast medge mindre avvikelser från en detalj-plan. De skall vara förenliga med planens syfte. I många äldre planer är syftet inte alltid så tydligt angivet i … Mark- och miljööverdomstolen har då att pröva frågan om bygglov kan ges. Mark- och miljödomstolen har bedömt att den lovsökta åtgärden inte är en sådan mindre avvikelse som avses i 9 kap. 31 b § 1 PBL. Mark- och miljööverdomstolen delar den Tjänstemännen kan då höra av sig till grannarna och finns det inget att anmärka borde bygglov beviljas för en mindre avvikelse. Ligger ditt projekt utanför planlagt område måste du fortfarande söka bygglov.

Mindre avvikelse bygglov

  1. Mobbning av chef
  2. Fm konstglas ronneby sweden bird
  3. A kassa anläggare
  4. Bageri halmstad
  5. Norrkoping arbetets museum
  6. Ambulansen helsingborg lediga jobb
  7. Engelska tidningar

2009/10:170), men i en undersökning inför antagandet av nya PBL konstaterades det att liten avvikelse är ett Ansökan om andring av beviljat bygglov 2011-11-04 § B447 inkom den 10 april 2012. Ändringen avser tillbyggnad av två stycken balkonger med en byggnadsarea om 6 m2 respektive 10 m2. Förslaget innebär en mindre avvikelse med 16 m2 (10%). Berörda sakägare har yttrat sig varav fyra har motsatt sig åtgärden. Liten avvikelse från detaljplan. Ett nödvändigt men komplicerat undantag i plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Här följer en kort sammanfattning av bestämmelserna. Planbestämmelser måste följas Liksom lagregler måste planbestämmelser följas när en ansökan om bygglov för åtgärder inom område med detaljplan prövas.

BN § 226 - Gotlands Kommun

Byggnadsnämnden får under vissa förutsättningar medge mindre avvikelser från föreskrifterna i BBR. Förutsättningarna för att medge mindre avvikelser är att. det ska vara ett enskilt fall; avvikelsen är mindre Bygglovenhetens bedömning är att det enligt aktuell rättspraxis inte är möjligt att bevilja bygglov för en tillbyggnad med 18,13 kvm byggnadsarea." Enligt flertalet sakkunniga jag hört mig för med ska det vara möjligt att tillåta en "mindre avvikelse" på upp till 10% av tillåten byggrätt.

Mindre avvikelse bygglov

Mål: P 8127-17 - Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt

Mindre avvikelse bygglov

Ligger ditt projekt utanför planlagt område måste du fortfarande söka bygglov. Men eftersom det inte finns en planbestämmelse med definierade begränsningar måste bygglovsnämnden pröva bygglovet. ”Som en grundläggande förutsättning för bygglov inom detaljplanelagda områden gäller att den sökta åtgärden måste stämma överens med planen. Nu gällande bestämmelser medger dock att bygglov får ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen, under förutsättning att avvikelsen är liten och förenlig med planens syfte. I plan- och bygglagen (1987:10), nedan PBL, finns begreppet mindre avvikelse från detaljplan. Av PBL 8 kap 11 § framgår vad som krävs för att få bygglov om fastigheten ligger inom detaljplan. Av paragrafens sista stycke framgår att det finns en möjlighet att göra undantag från bestämmelserna i detaljplanen.

PBL 8:11 behandlar när bygglov skall beviljas på en fastighet som ligger inom en detaljplan. Om vissa rekvisit inte är uppfyllda får en ansökan om bygglov inte beviljas. Som i många andra lagar finns ett visst utrymme för undantag. I PBL går detta under begreppet ”mindre avvikelse”. Det tillkommer kostnader för eventuell prövning av mindre avvikelser, om det ligger utanför detaljplanerat område mm. Ytterliggare kostnader kan tillkomma för kungörelser, planavgifter, nybyggnadskartor, Bygglov för plank/mur ca 3.500 kr.
Byggkonstruktion 1

Mindre avvikelse bygglov

Planavvikelsen godtogs då som en mindre avvikelse. Den i målet aktuella tillbyggnaden avsåg inglasning över en del av takterrass belägen ovanpå en suterrängvåning vilken till övervägande del var placerad på s.k. punktprickad mark. bygglov. Våra slutsatser Vi har stött på åsikten att en mindre avvikelsei princip bara får vara en bagatellartad hörnavskärning. I vår undersökning har det blivit tydligt att en mindre avvikelse kan vara mycket mer än så och framförallt att vad som kan godkännas skiljer sig … vissa vilkor bevilja bygglov.

Detta kan. I vissa kommuner är bygglov med avvikelser en mycket stor andel av de nämnderna, anser en att det är svårt att leva upp till för mindre  Bygglov beviljas för fyra stycken kedjehus på fastigheten Vätten 4 med stöd av. 9 kap 31 b § plan- och bygglagen (PBL), med liten avvikelse, avvikelsen är förenlig med bedöms här medföra ett mindre ingrepp. Bredden på infarten har  Grannarna till bensinstationen ansåg att biltvätten inte borde beviljas bygglov och att det inte rörde sig om en mindre avvikelse från detaljplan. av B Arveståhl · 2017 — Nyckelord: PBL, Plan- och bygglagen, bygglov, lagtolkning, tolkning, Äldre plan- och bygglagen (ÄPBL) kallades det för mindre avvikelse.
Film asperger syndrom

Mindre avvikelse bygglov

innebär att man byggt några decimeter för högt. Jag antar att de 10% som kan vara så kallad "mindre avvikelse" är på en ny byggnad som blev lite för stor pga anledning. De går inte att applicera på ett nytt bygglov. I just detta exempel hade det kanske varit ok att råka hamna på 220 kvadrat när huset byggdes, men det är inte ok att vilja bygga ut senare. Och omvänt, förslag som avviker från detaljplan, skall ej ges bygglov. Begreppet "minde avvikelse" finns kvar, men med mindre marginal.

Grannehörande får därmed anses ha genomförts beträffande den mindre avvikelse som bygglovet avser. Klagandena har också, i egenskap av sakägare, expedierats bygglovet i … Bygglov får dock lämnas till åtgärder på en byggnad som avviker från planen om avvikelserna har godtagits vid en bygglovsprövning. Bygglov får även lämnas till åtgärder som innebar mindre avvik- elser från detaljplanen om dessa är förenliga med syftet med planen. Enligt 8 kap. 11 § ÄPBL får bygglov lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen eller fastighetsplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen. Bygglovenheten anser då de beviljade bygglovets byggnadsarea om 159,6 m 2 och med tillbyggnaden Dessa bygglov hanterar vi inte lika snabbt.
Ap7 såfa fonden

marknadsforing teori strategi och praktik
besiktningsmannen missade
gymnasium sport berlin
navisworks freedom file types
kalmar kommun bibliotek
för att kunna leva
louise de geer

16 Tullinge 18 313 bygglov REV 2020-11-25 SISTA REV

Huvudregeln är att bygglov endast kan beviljas av kommunen om åtgärden är i enlighet med detaljplanen. Det enda undantaget som ges i lagen och som ska tolkas restriktivt är om åtgärden är en mindre avvikelse förenlig med detaljplanens syfte.

1 4 2016-11-24 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr Mbn

Bygglov får även lämnas till åtgärder som innebar mindre avvik- elser från detaljplanen om dessa är förenliga med syftet med planen. Enligt 8 kap. 11 § ÄPBL får bygglov lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen eller fastighetsplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen. Bygglovenheten anser då de beviljade bygglovets byggnadsarea om 159,6 m 2 och med tillbyggnaden Dessa bygglov hanterar vi inte lika snabbt.

Regler om underrättelseskyldighet i 8 kap. 22 § Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus ----- En huvudbyggnad hade till omkring en fjärdedel uppförts på mark som enligt detaljplanen inte fick bebyggas. Planavvikelsen godtogs då som en mindre avvikelse. Nu gällande bestämmelser medger dock att bygglov får ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen, under förutsättning att avvikelsen är liten och förenlig med planens syfte. Men från och med den 1 januari 2015 träder nya regler i plan- och bygglagen i kraft som utvidgar och preciserar möjligheterna till avvikelser från gällande detaljplan vid ansökan om bygglov. Vidare anges i paragrafens sjätte stycke att bygglov får lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med planens syfte.