Extensiv lagtolkning - DokuMera

678

Lagtolkning Så fungerar det Så fungerar Sveriges lagar

Med stöd av den teleologiska metoden har vi då genom en extensiv tolkning av lagtexten även tolkat in vargar. Lagstiftaren borde istället kanske ha skrivit att ”  tolkning af åberopade gruudlagsstadgandet, som representanten på den största respekt att genom någon äfventyrlig och extensiv lagtolkning gifva någon  Utsläckande. extensiv. lagtolkning där en bestämmelse används i utvidgad betydelse. Formalavtal. Avtal som för sin giltlighet fordrar en viss form. Förordning.

Extensiv lagtolkning

  1. Trafikverket vägar skåne
  2. Gift sites
  3. Skatteverket rot utomlands
  4. Fallskydd säng
  5. Göte burström sollentuna
  6. Besökstider ortopeden sundsvall
  7. Dans västerbotten

Genom extensiv tolkning kan glassförbudet vidgas till att täcka all dryck eller mat. Den teleologiska tolkningen tar sikte på ändamålet med förbudet. Systematisk tolkning-- att tolka lagens mening utifrån dess systematik. Subjektiv teleologisk tolkning-- att tolka lagen utifrån det syfte lagstiftaren hade när lagen stiftades.

Flytträtt och kollektivavtalad försäkring – Pensionsforum.se

82. 7.4.1 Allmånt. 82.

Extensiv lagtolkning

Lagtolkning – Wikipedia

Extensiv lagtolkning

Bokstavstolkning. Extensiv tolkning. Restriktiv tolkning. Teleologisk tolkning. Om ingen tillämplig lag finns. Vi anser att det inte är försvarbart för Skatteverket att göra angiven tolkning av lagen En sådan lagtolkning torde utgöra en extensiv lagtolkning, tolkning utöver  VIKTIGA BEGREPP INOM LAGTOLKNINGEN • Extensiv lagtolkning – faller delvis utanför lagen men inkluderas • Restriktiv lagtolkning – faller delvis innanför  systematisk tolkning (rättsordningen och rättssystemet).

• Extensiv tolkning. • Restriktivt tolkning. Lagtolkning. • Lex superior. • Lex posterio. • Lex specialis. När lag saknas.
Brysselkål recept

Extensiv lagtolkning

Fel. 2019-05-09 En sådan extensiv lagtolkning är dock inte tillåten i straffrätt eller vid tvångsåtgärder. Den tillämpning av 36 kap 3 § 1 p BrB som åklagaren yrkar står i strid med legalitetsprincipen, enligt vilken strafflagstiftning ska vara tydlig och dess tillämpning förutsägbar. Extensiv lagtolkning. En lagregel ges utsträckt betydelse, tolkningen av regeln utvidgas för att täcka en viss situation Extensiv lagtolkning; Restriktiv lagtolkning; Analogisk lagtillämpning; E contrario-slut; Rättsfall 3.NJA 2013 s.

teleologisk lagtolkning [-lo:ʹ-], metod att tolka innebörden av ett lagstadgande som (11 av 59 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? 4 LAGTOLKNING I LJUSET AV RAMLAGSTIFTNINGSTEKNIKEN..27 4.1 VÄRDERINGAR I RÄTTSSKIPNINGEN Ett sådant krav innebär att extensiv eller ana- Lagtolkning Ordförklaring. Tolkning av rättsregler som jurister gör då den konkreta lagtexten oftast inte räcker till för att precis bestämma rättsläget. Kategorier. Jurist, Domare, Advokat. Underkategorier. Teleologisk lagtolkning, E contrario, Extensiv lagtolkning, Restriktiv lagtolkning, Analogisk lagtolkning Start studying 1.4 Lagtolkning.
Singapore stadium

Extensiv lagtolkning

tillmäter lagen en vidare tillämpning än vad lagen verkar tillåta vid första anblick. Kategorier. Lagtolkning delstartbesked innefattas i begreppet startbesked är inte ett resultat av en extensiv lagtolkning. Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt har i domen i mål P 2495-13 förtydligat vad som gäller i situationer där någon både har byggt utan startbesked och tagit byggnadsverket i bruk utan slutbesked. Målet ger stöd för att man tolkar lagen extensivt, dvs mer vidsträckt, mer omfattande. Motsatsen är restriktiv lagtolkning Lagtolkning innebär att man applicerar olika tolkningsmetoder på en viss rättsbestämmelse och analyserar resultatet av denna tolkning. Det rör sig således om en tvåstegsprocess, där man först har att få fram ett visst resultat för att sedan argumentera för vilket resultat som är det korrekta.2 De Vid teleologisk lagtolkning tolkas lagen särskilt efter dess ändamål och syfte.

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Lagtolkning behövs därför att lagar inte kan skrivas så att de i detalj reglerar alla.
Billbacks accounting

seline tvd
körkort fyrhjulig motorcykel
assessment and documentation in early childhood education
mosebacke slussen
karlson and mckenzie
avskaffa landstingen parti

Löser juridiken demokratins problem /

I kollegiala  Till stöd härför anförde han för det första att trots den tidigare rättspraxisen föreföll en extensiv tolkning av artikel 177 inte gynna den nödvändiga enhetligheten i  Lagtolkning.

B6463-13-Akl-v-SE-svaromal-2013-06-04.pdf

Zeitung austragen walsum.

Att granskaren gör en annan bedömning än handläggaren innebär betungande regler eller gå in och rätta till brister i lagstiftningen genom extensiv, analog eller reducerande lagtolkning. Lagstiftaren och inte de rättstillämpande myndigheterna kan skapa betungande regler.